Bibliografia i documentació

Bibliografia

AA.VV.; Sobrequés i Callicó, Jaume (dir.). Història de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona i Enciclopèdia Catalana, 1991 [9 vol.].


Alberch i Fugueras, Ramon (dir.). Els barris de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona i Enciclopèdia Catalana, 2000 [4 vol.].


Amades, J. Històries i llegendes de Barcelona. Barcelona: Edicions 62, 1984 [2 vol.].


Arxiu de la Corona d’Aragó. De la conservatió e duratió de la ciutat de Barcelona, ms. Reg. 1529 ii, fs. 16 i ss.


Arxiu de la Corona d’Aragó. Document núm. 111 de Ramon Berenguer I: “...ad ipso rego de Barchinona prope ipso mulinos de littoris maris”.


Arxiu del Castell de Vilassar de Mar. Signatures dels manuscrits: 1-17-46 (C) (B-3), 1-20-52 (B-13), 1-7-51 (C-4), 1-12-25 (E-2) [en línia] <http://www1.bnc.es/vilassar/prop.asp?nom=Sim%F3%20de%20Rovira,%20notari%20p%FAblic%20de%20Barcelona>;  1-17-55 (B-3) [en línia] <http://www1.bnc.es/vilassar/prop.asp?nom=Bernat%20Pellicer,%20notari%20p%FAblic%20de%20Barcelona>; 1-87-02 (A-9) [en línia] <http://www1.bnc.es/vilassar/prop.asp?nom=Berenguer%20Badorc,%20notari%20p%FAblic%20de%20Barcelona


Bolòs i Masclans, J; Nuet i Badia, J. Els molins fariners. Barcelona: Ketres Editora, S.A., 1983.


Busqueta i Riu, J. Una vila del territori de Barcelona. Sant Andreu de Palomar als segles XIII-XIV. Barcelona: Editorial Rafael Dalmau, 1991.


Busqueta, J.; Huntingford, E.; Solà, A.  “A l’entorn del Rec Comtal.  A manera de catàleg de l’Exposició”. En: Finestrelles, núm. 1 (1989), p. 19–71.


Capdevila i Soldevila, Josep. La Capella de Sant Cristòfor i el barri del Regomir de Barcelona. Barcelona: Capella de Sant Cristòfor, 2007.


Carreras i Candi, Francesc. “Excursió retrospectiva a la vella Barcelona” [en línia], Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, núm. 261, octubre 1916, any XXVI, p. 257-266 <http://ddd.uab.cat/pub/butcenexccat/butcenexccat_a1916m10v26n261.pdf>


Carreras i Candi, Francesc. “Les aygues y banys de Barcelona” [en línia], Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, año 1904, vol. 2, núm. 11, julio a septiembre de 1903, p. 122 i ss. <http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/202235/275856>


Checa i Artasu, Martí. "Les estacions ferroviàries i el desenvolupament industrial i urbà: el cas de la Sagrera (Barcelona). En: Arqueologia de la comunicació. Actes de les IV Jornades d'Arqueologia Industrial de Catalunya, Girona 6, 7 i 8 de novembre de 1997. Barcelona: Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya, 1999, p. 353-374. [Versió en línia <http://books.google.es/books?id=3zRxLTzEZdgC&pg=PA360&lpg=PA360&dq=supressi%C3%B3+estaci%C3%B3+del+clot&source=bl&ots=ApUCUnHn4U&sig=qaSOSH9MfzASLXSTZztmJITkkFM&hl=ca&sa=X&ei=V5lgT8bbPOay0QXH04yBBw&ved=0CFMQ6AEwBg#v=onepage&q=checa&f=false>.


Cirici, Alexandre. Barcelona pam a pam. Barcelona. Editorial Teide, 1971 (6ª edició).


Conillera, P.; Llabrés, A. L’aigua de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1986.


Conillera i Vives, Pere. L’aigua de Montcada. L’abastament Municipal d’Aigua de Barcelona. Mil Anys d’Història. Barcelona: Publicacions de l’Institut d’Ecologia Urbana de Barcelona. Ajuntament de Barcelona, 1991.


Cubeles, Ferran; Nicolau, Antoni (dir.). Abajo las murallas!!! 150 anys de l'enderroc de les muralles de Barcelona. Barcelona: Museu d'Història de la Ciutat, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, 2004.


Desclot, Miquel. Cançons de la lluna al barret. Barcelona: Edicions 62, 1978.


Districtes Info [lloc web]. “El molí medieval”, 2000-2001 <http://beta.districtes.info/taxonomy/term/926>


Districtes Info [lloc web]. “El Rec Comtal”, 12 de març de 1998 <http://beta.districtes.info/node/2877> [fotografies en forma vídeo].


Districtes Info [lloc web]. “Restes del Rec Comtal”, 20 de febrer de 2009 <http://beta.districtes.info/node/3060> [vídeo].


Freixa, Jose; Gras, Jordi; Pradas, Jordi; Navarro, Cristina; Olivé, Isabel; Ubero, Lina. El nom dels carrers del Clot i Camp de l'Arpa. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1988.


Freixa i Giralt, J. Història de Sant Martí de Provençals. Barcelona: Foment Martinenc, 1982.


Galera, M.; Roca, F.; Tarragó, S. Atlas de Barcelona. Barcelona: Publicacions del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC). Editorial La Gaya Ciencia, 1982 [2a edició].


Gea i Bullich, Miquel; Santanach i Suñol, Laia. El molí de Sant Andreu. Política de fets consumats [lloc web], 1 d'agost de 2004 [última actualització] <http://perso.wanadoo.es/miquel_27/index.htm>


March, Enric H. "L'aqüeducte romà de Barcelona", dins Bereshit [bloc] <http://enarchenhologos.blogspot.com.es/2013/03/laqueducte-roma-de-barcelona.html>.


Martín Pascual, M. “Història d’una infraestructura hidràulica mil·lenària del Pla de Barcelona: El Rec Comtal, segle X Segle - XX”, Finestrelles, núm. 10 (1998), p. 139–140.


Martín Pascual, M. El Rec Comtal, 1822-1879: la lluita pel control de l’aigua a la Barcelona del segle XIX. Barcelona: Rafael Dalmau, 1999.


Martín Pascual, M. “El Rec Comtal, una infraestructura hidràulica mil·lenària del pla de Barcelona”. En: Plecs d’Història Local, núm. 91 (febrer 2001), p.  50-51 [L’Avenç].


Martín Pascual, M. “El Rec Comtal: dos mil anys d’abastament d’aigua a Barcelona”. En: Alberch i Fugueras, Ramon (dir.). Els barris de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona i Enciclopèdia Catalana, 2000, vol. IV, p. 150.


Miró i Alaix, Carme. “Balanç anual de l'activitat arqueològica de la ciutat (setembre 2003-desembre 2004)” [en línia], QUARHIS, 2005, època II, núm. 1, p. 145 http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/quarhis/01/01_QUARHIS_10_balanc_anual_activitat_arqueologica_barcelona.pdf


Miró i Alaix, Carme; Orengo Hector A. “El cicle de l’aigua a Barcino. Una nova reflexió entorn de les noves dades arqueològiques” [en línia], QUARHIS, època II, núm. 6, p. 118-119 (Fig. 7) <http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/quarhis/06/03_Miro_Orengo.pdf


Mora, Victòria. "Els Banys Nous de Barcelona" [en línia]. En: Amics de l'art romànic. Lambard: estudis d'art medieval, Vol. VI, 1991-1993, p. 27-40 <a href="http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/docs/Lambard_Banys_Nous.pdf">


Munsó Cabús, Joan. Els cinemes de Barcelona. Barcelona: Proa i Ajuntament de Barcelona, 1995.


Museu d’Història de Barcelona. Aigua/BCN. Guia d’Història Urbana (CAT 6). Barcelona: Ajuntament de Barcelona, març 2011 [plànol-guia].


Museu d'Història de Barcelona. La revolució de l'aigua a Barcelona. Aigua corrent i ciutat moderna 1867-1967 [en línia] <http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/docs/revolucio_aigua_programa_ma.pdf> [programa de mà de l'exposició del mateix nom, Saló del Tinell, Barcelona, 1 de març-25 de setembre de 2011].


Ortí Gost, Pere. “L'explotació d'una renda reial: els molins del Rec Comtal de Barcelona fins el segle XIII” [en línia]. En: Sánchez Martínez (comp.). Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluña bajomedieval. Barcelona: CSIC, 1993. [Anuario de estudios medievales. Anejo, 27], p. 243-275 <http://books.google.es/books?id=3ZeDBPONyh8C&dq=%22rec+comtal%22+regomir&hl=ca&source=gbs_navlinks_s>.


Ostos Falder, Joan Ramon. "Els fluxos d'aigua a la ciutat de Barcelona (1717-2009). Abastiment i consum d'aigua en l'evolució del seu metabolisme urbà". Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales [en línia] (Serie  documental de Geo Crítica. Cuadernos Críticos de Geografía Humana). Universidad de Barcelona
Vol. XV, núm. 887 (3), 5 de septiembre de 2010 <http://www.ub.edu/geocrit/b3w-887/b3w-887-3.htm>


Piferrer, Pablo. "España: sus monumentos y artes, su naturaleza e historia" [en línia]. Barcelona: Cortezo, 1884. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, nota 124 <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/espana-sus-monumentos-y-artes-su-naturaleza-e-historia-tomo-1--0/html/fefc0a8a-82b1-11df-acc7-002185ce6064_13.htm


Pucurull, Miquel. Fisonomia de la Cursa del Clot-Camp de l'Arpa-Verneda [bloc] <http://clotcamparpaverneda.blogspot.com>


Rabinad, Antonio. El hombre indigno. Barcelona: Alba Editorial, 2000.


Riba i Arderiu, Oriol; Colombo i Piñol, Ferran. Barcelona: la Ciutat Vella i el Poblenou. Assaig de geologia urbana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans – Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 2009. [Versió en línia <http://books.google.es/books?id=9eKFCkpgn4AC&pg=PA99&lpg=PA99&dq=bogatell+%22rec+comtal%22&source=bl&ots=duWg-nnbZs&sig=fAmZPZ78_XhHmb5LIc5y0AOHVJw&hl=ca&sa=X&ei=auRLT6G_EoyBhQfsyOihDg&ved=0CD8Q6AEwBA#v=onepage&q&f=false>]


Sant Andreu de Palomar, el meu poble [lloc web]. “El molí de Sant Andreu de Palomar”  <http://www.sant-andreu.com/moli/index.html> [Consulta: febrer de 2012].


Sanz Parera, Miquel. El pla de Barcelona. Barcelona: Els llibres de la frontera, 1988.


Semprònio. “La Barcelona que jo he conegut: tot seguint el rec”, Club RACC, juliol-agost 1981.


Sempronio. Quan Barcelona portava barret. Barcelona: Selecta, 1983 (capítol XXV).


Sociedad General de Aguas de Barcelona. “Baños populares de Barcelona” [full informatiu], maig de 1945.


Tatjer Mir, Mercedes. “EI impacto de la industrialización en la morfología de un barrio del siglo XVIII: la evolución de la Barceloneta” [en línia], Revista de Geografía, vol. VI, núm. 1, enero-julio 1972, p. 55-104 <http://www.raco.cat/index.php/RevistaGeografia/article/viewFile/45661/56652>


Taller d’Història Clot Camp de l’Arpa [lloc web]. “La sèquia comtal”, 2 de setembre de 2010 <http://thclotcarpa.wordpress.com/2010/09/02/la-sequia-comtal> [foto i text literari d’Antonio Rabinad].


Torres, Estanislau. Entre el Clot i el Guinardó. Barcelona: Pagès Editors, 1996.


Torres, Estanislau. Quasi un dietari (Memòries: 1926-1949). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2003.


Vega i Gómez, Josep de la . Els primers batecs històrics de Sant Martí de Provençals. Barcelona: Gràfiques Irlanda S.A., 1993.


Vinyes, Pau; Rabassa, Jordi. Sant Andreu de Palomar i la Sagrera. Barcelona: Dux Editorial - Ajuntament de Barcelona, 2009.


Winkels, Edwin. “Los 10 siglos del Rec Comtal” [en línia], El Periódico, 10 de febrer de 2008 <http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20080210/los-siglos-del-rec-comtal/20438.shtml>


Testimonis orals

Enric Hernández Domènech
Jordi Marín
Antonio Rabinad
Estanislau Torres